Кратки примери за зелена политика. Образование и обучения.

posted in: Uncategorized | 0

Това което може най-много да помогне за опазване на екосистемите и постигане на общество живеещо устойчиво, тоест бъдните поколения да могат да живеят поне по начина, по който са живели предходните ако не и по-добри, е осъзнаването поне на критична част от населението на планетата. Осъзнаването няма как да се получи при, наличието на бедност и безкритично мислене. За това образованието трябва да е общодостъпно за всички. В него е нужно да се заложени дисциплини спомагащи по-задълбочено осъзнаване – себе осъзнаване и осъзнаване на принципите по които работи светът, природния и човешкия и тяхната неразривна взаимосвързаност.
Дисциплини, които би било добре да се изучават:
Критично мислене и творческо мислене. Децата още от малки е добре да се учат да разсъждават самостоятелно и да се замислят върху това, което им се казва. Дали да го приемат или не да решават след задълбочени разсъждения. Не е добре да се приемат просто като брънки в една система и тяхната основна цел е да си вършат работата добре, а да се възприемат като творци изграждащи животът си а участвайки в общественият живот изграждащи светът изобщо и поемащи отговорността за това което изграждат.
Разрешаване на конфликти. Сега градим обществото си върху много конфликти и макар с някакви правила важи правото на по-силния. Принципно конфликта е част от културата ни и масово се смята, че трябва да победиш в конфликта а не реално да се търси разрешаването на конфликтите. Ако обаче искаме да постигнем устойчивост, това няма как да се реализира с подобно мислене и с подобен подход към нещата. Ако искаме демократично общество с жизнена природна среда конфликтите се предполага да се разрешават.
Екология и принципи на устойчивостта. Екологията и устойчивия начин на живот са много важни за осъзнаването на начините, по които избираме да живеем и принципите върху, които градим обществото си. В случая не става въпрос това да е просто част от биология и да има нещо в учебната програма по химия свързано с производствата а още на тази възраст да води до размисли, кое как въздейства, какви са взаимовръзките и как би могло да бъде.
Основни здравни познания. Като се започне от елементарна хигиена и се стигне до това как влияят различните замърсявания на организма или постоянната подтиснатост, децата и младежите трябва да имат пряка възможност да научават кое как действа на организма им.
Политическа грамотност, основни принципи на демокрацията и човешки права. Масово хората не разбират значението на понятието демокрация, както и човешки права. Обикновено яростно опониращи си страни загубват напълно смисъла на този термин свързвайки го с нещо съвсем различно от реалното му значение. Много често се получава и парадокса в който хора или групи с нарушени човешки права говорят с езика на омразата срещу други хора или групи с нарушени човешки права. Много често не си даваме сметка какво стои зад политическите понятия и послания, както и дали те ще ни навредят или ще ни помогнат, както и дали действията им отговарят на посланията. За появата на реално демократично общество тези неща трябва да са заложени още в учебната програма, като е добре да включва и дебатиране между учениците за по-дълбоко осмисляне.
Медийна култура. Масово медиите се приемат за авторитет, но не достатъчно често се замисляме какви интереси стоят зад медийните изявления и дали това са наистина нашите интереси. Много често не съзнаваме това, което ни звучи добре, дали е добре наистина за нас. Има ли прикрито нарушаване на човешки права, има ли внушение за нещо, което би създало сериозни хуманитарни или екологични проблеми, да ни се представя по много благороден начин. Критичното възприятие на медиите трябва да е заложено още в образованието. Ако няма поне сериозна критична маса, която да забелязва какво стои зад медийните послания и да гледа на тях критично и задълбочено, няма как да постигнем демократично общество, което е условие за постигане на устойчив начин на живот.
Основни икономически познания, икономически модели и понятия за устойчиви икономически модели. Днешно време, когато имаме претенции за демократично общество се учи един единствен икономически модел и изобщо не се обръща сериозно внимание на други, които са били и такива, които никога не са се реализирали. Ако искаме обаче икономически модел, който не съсипва екосистемите, от които зависи животът и здравето на настоящото и бъдещите поколения, очевидно ще са необходими познания и по други икономически модели включително в учебните заведения да се дискутират икономически модели идващи от учащите с цел търсене на устойчив икономически модел.
Би трябвало да се преосмислят много от сега преподаваните дисциплини. Например историята трябва да е основно базирана не толкова от гледната точка на владетелите, генералите и изобщо влиятелните а на гледната точка на обикновения човек, който е не влиятелен и страда при конфликти и не добри политики.
Същото се отнася и за университетското образование. Контекстът като цяло би трябвало да е базиран на хуманност и опазване на природата поне когато говорим за зелени политики.
Няма как една образователна политика да бъде зелена ако не е за общодостъпно безплатно образование. Не само основно, средно и висше образование а изобщо всяко обучение, което може да доведе до общество базирано на устойчивост (социална и екологична) би трябвало да е общодостъпно, както и всякакви образователни, професионални и преквалификационни курсове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *